Регламент ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН ТУРНИР “КАМЕНИЦА ФЕН КУПА 2022”

1.ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

  1. Участниците в Турнира са длъжни да спазват условията и разпоредбите на настоящия регламент за организиране и провеждане на национален Футбулен турнир „Каменица Фен Купа 2022” („Регламент”).
  2. Регламентът се публикува на официалната интернет страница на Турнира http://kamenitzafancup.bg/по-долу „Официална страница“/.
  3. Турнирът се организира от „Каменица“ АД /по-долу „Организатор“/
  4. Организаторът си запазват правото да променя или допълва Регламентa, като промените влизат в сила след публикуването им на Официалната страница. 
  5. С участието си в Турнира участниците се обвързват с Регламент и се съгласяват да спазват правилата, посочени в нея.

2. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

  1. Право на участие в Турнира имат всички лица, навършили 18 години към датата на своята регистрация.
  2. Нямат право на участие състезатели, картотекирани за сезон 2021/2022 г. в отбори от Първа, Втора и Трета лига на България и чужбина.
  3. Всеки отбор се състои от минимално 8 (осем) до максимално 10 (десет) състезатели. 
  4. Състезателите се регистрират на Официалната страница от капитана (мениджъра) на отбора. При регистрацията е задължително да се регистрират най-малко 8 (осем) състезатели. За всеки състезател се попълват три имена и дата на раждане. 
  5. Всеки отбор има право да участва само в един регионален етап, единствено в града, в който се е записал първоначално по свой избор. 
  6. Всеки състезател може да бъде регистриран за участие в Турнира на Официалната страница само в един отбор. Не се допуска състезател от отпаднал отбор да се прехвърля към друг отбор. 

В случаите на трансфер (промяна до 2 души по за регионален етап и до 3 души за финалния етап), уредени в настоящия Регламент.  В рамките на 3 дни преди началото на участието на съответния отбор в даден етап (регионален или финален) капитанът на отбора трябва да съобщи на Националния координатор (Пламен Божидаров, тел. 0889537303) за промяната, задължително условие за трансферите е новозаписаните играчите да НЕ са регистрирани за друго участие в Турнира.

  1. Преди началото на всеки от етапите отборите имат право да допълнят своя списък до 10 (десет) състезатели, в случай че при регистрацията тази бройка не е запълнена. 

2.7 Преди началото на регионалния  етап отборите имат право да извършват до 2 (две) промени (смяна на състезатели) в състава си, регистриран на Официалната страница  до 3 дни преди първата среща на отбора от регионалния турнир.

Промените в състава на отбора преди регионални турнири се извършват и утвърждават от Националния коорединаторза Турнира, по изрично искане на капитана (мениджъра) на отбора. Необходимо и достатъчно условие за трансфер (промяна) на състезател е вписването на новия състезател в изискуемите документи за участие – декларация и медицински преглед. Заявените промени се отразяват  само преди началото на съответния етап от участието на отбора, по време на  първоначалната проверка на отбора на стадиона. След започването на участието на отбора в  съответния етап не се допуска привличането на нови състезатели, в случай на отпадане на такива поради контузия, дисквалификация или други причини. Не се допуска и преместване на състезатели от един отбор в друг в хода на Турнира.

Новорегистрираните състезатели следва да отговарят на условията за участие в Турнира по настоящия Регламент и за тях следва да бъдат представени изискуемите документи за участие. 

  1. 2.8.Преди началото на Финалния етап отборите имат право да извършват до 3 (три) промени (смяна на състезатели) в състава си, участвал в регионалния   турнир. Промените се заявяват по реда на т.2.5. по-горе.
 1. ЕТАПИ, ВРЕМЕ И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ

Турнирът се организира под администрирането на определени от Организатора Местни,Зонални координатори и един Национален координатор и се провежда в два етапа по места и график, както следва:

         РЕГИОНАЛЕН  ЕТАП ще се проведе в 8 града на България, посочени по-долу.

В този регионален етап могат да участват всички записани отбори, като всеки отбор самостоятелно избира града, за който се регистрира за участие.

Всеки отбор може да участва в регионалния етап само в един град. Не се допуска участието на един и същ отбор в различни градове. Всеки състезател има право на участие само в един отбор.  При открита нередност провинилият/ите се състезателите могат да бъдат дисквалифицирани от Турнира, като Организаторът си запазва правото да предостави информацията за провинението на БФС или съответните лиги за предприемане на съответните мерки срещу провинилия/те се.

Регионални етапи График за записване до: Дата Квоти за класиране на Финалния етап (бр. отбори класация финал):
1.Благоевград 20  май 2022 г. 28/29 май 1
2. Бургас (наредба) 27 май 2022 г. 4/5 юни 2
3. Варна (наредба) 03 юни 2022 г. 11/12 юни 2
4.София 24 юни 2022 г. 2/3 юли 2
5.Велико Търново 01 юли 2022 г. 9/10 юли 1
6.Пловдив 08 юли 2022 г. 16/17 юли 2
7.Русе 15 юли 2022 г. 23/24 юли 1
8.Враца 22 юли 2022 г.        30/31 юли 1

Всички разноски на състезателите за участие в Регионалния етап, в т.ч. за пътуването,престоя, храна и други на състезателите и отборите по време на регионалните  турнири  са за тяхна сметка.

ФИНАЛЕН ЕТАП

 От регионалните турнири се излъчват общо 12 отбора – завършилите на първите две места на регионалния етап в София, Пловдив, Бургас и Варна и победителите от регионалния етап във В. Търново, Русе, Враца и Благоевград, които се класират за Финалния турнир на 10/11 септември 2022 г. в Пловдив.

В случай на отказал се от участие отбор, неговото място се заема от следващите в класирането от съответния регионални  турнир.

Организаторът поема разноските на отборите за пътуване (изчислени съгласно разходи за гориво на територията на Р. България на два стандартни леки автомобила за разстоянието до мястото на провеждане на Финалния етап), 2 нощувки със закуска и вечеря за състезател в хотел, избран от Организатора в града на провеждане на Финалния етап (Организаторът не гарантира самостоятелно настаняване на състезателите в стаи), обяд в мястото на провеждане на мачовете.

Организаторът не поема други разходи, извън изрично посочените в този Регламент. Организаторът има право да откаже или да намали размера на платимите разходи, ако по свое усмотрение прецени, че претендираните разходи са прекомерни или неразумни. 

Организаторът не поема разходи за нощувки, хранене и други извън избраните от Организатора места за настаняване/хранене.

Организаторът си запазва правото да променя датите за провеждане на дадени срещи, като обяви това на Официалната страница, а отборите са длъжни да се информират за това от Официалната страница. Организаторът не носи отговорност, ако даден отбор/състезател не се е информирал за конкретните дати, място и час на провеждане на дадена среща или етап от Турнира.

4. ЗАЯВКИ ЗА УЧАСТИЕ В РЕГИОНАЛНИТЕ ТУРНИРИ

  1. Участието в Турнира се осъществява на отборен принцип, като всеки отбор се представлява пред Организатора единствено от своя капитан (мениджър).
  2. Регистрацията на отборите за Турнира се извършва от капитана на отбора единствено на Официалната страница в установените за всеки град срокове, като не се допуска участие в повече от един град от регионалния етап.След посочения краен срок заявки се разглеждат само в случай на възможност за включване на допълнителен брой отбори по преценка на Организатора. Капитанът (мениджърът) изрично избира при регистрация града, в който ще се състезава отбора по време на Регионалния етап.
  3. В жребия се включват всички регистрирани отбори в съответния град. Отбори с регистрации, неотговарящи на условията за участие, не се включват в жребия. 
  4. Жребият се тегли автоматично от компютърната система, администрираща Турнира, след установяване на окончателния брой отбори за всеки град.
  5. Програмата за провеждане на футболните срещи се съставя от Националния координатор. 
  6. Изтегленият жребий и Програмата се публикува на Официалната  страница , от където отборите следва да се информират предварително за Програмата на срещите – място, дата, час, терен и съперник за първия двубой на състава, както и Схема на участие, в случай че продължават участието си в Турнира. Организаторът няма задължение за предоставяне на информация до отборите (техните капитани (мениджъри) по други канали, освен Официалната страница.
  7. Програмата и Схемата на участие ще бъде отпечатана и поставена на информационното табло на стадиона по време на Турнира. 
  8. Конкретната програма и Схема на участие ще бъде изработена от Организатора с оглед на броя заявили участие отбори в съответния град и публикувана на Официалната страница.
 •  

5. ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКРЕТЕН ЕТАП ОТ ТУРНИРА

  1. За участие в съответния етап от Турнира (след надлежна регистрация на отбора на Официалната страница) е необходимо изготвяне и представяне на следните документи от състезателите:
 • Представяне на лична карта на всички състезатели на отбора пред съответният координатор – след потвърждаване на съответствието на данните с въведените при интернет регистрацията се връщат на състезателите.
 • Документ за преминат предсъстезателен медицински преглед на състезателите с вписана дата и място на прегледа, име на лекаря и печат на здравното заведение, с който се удостоверява, че всяко от прегледаните лица е годно да вземе участие в предстоящия етап на Турнира. Медицинският преглед е валиден при условие, че е извършен не по-рано от три дни преди началото на участието на лицето. Документът се представя преди началото на участието в деня на състезанието и се съхранява единствено от Главния съдия, а след приключването на участието се предава на Националния координатор. Разходите за получаването на документа за приеминат предсъстезателен медицински преглед са за сметка на участниците.
 • Декларация-съгласие, подписана от всеки състезател, с която той освобожда от отговорност Организатора, в случай че претърпи злополука или здравословен проблем по време на участие в Турнира, по образец, публикуван на Официалната страница. Декларацията се представя преди началото на участието в деня на състезанието и се съхранява от Главния съдия, а след приключването на участието се предава на Националния координатор.
  1. Документите за участие важат само за съответния етап на Турнира –Регионалнен или Финален. При класиране на отбора за следващ етап следва да се подготвят нов документ за предсъстезателен медицински преглед и нова декларация, с отразени промени в състава.
  2. При изискване от страна на Организатора всеки участник е задължен да представи личната си карта за проверка във всеки един момент на Турнира.
  3. Съответният координатор на етапа от Турнира съставя списък на отбора съгласно подадените данни при регистрацията на Официалната страница и заявените промени по реда на този Регламент, въз основа на който сверява предоставените от състезателите документи и данните въведени при регистрацията на Турнира.
  4. При констатирани несъответствия между предоставените данни отговорният Координатор за съответния етап приема решение дали да допусне отбора или не, като не се допускат до игра състезатели, които не отговарят на изискванията на този Регламент, в т.ч. нямат навършени 18 години, както и не се допускат състезатели, които не са били регистрирани по надлежния ред.

6. ПРАВИЛА

6.1. Формат – 5+1 (5 играчи и 1 вратар) с до 4 резерви

6.2. Времетраене – 2х15 минути с почивка 3мин между полувремената. 

6.3. Шпагатите са забранени, тъч се изпълнява с крак, а аут с ръка.

6.4. Играе се с топка размер  5 .

6.5. Хокейни смени, неограничен брой. Смяната се извършва само при спряна игра и с разрешения на Главния съдия, като излизащият и влизащият играч трябва да се сменят в центъра на терена. 

6.6 В срещите на груповата фаза и директна елиминация при равенство продължения не се играят, а победителят се излъчва чрез изпълнение на дузпи /по три, а при ново равенство – по една, до определяне на победител/.

  1. Минималният брой състезатели от отбор за започване на мача е 4.

В срещите от регионалния етап отборите играят със собствена екипировка, като в допълнение Организаторът предоставят отличителни потници с логото на Kamenitza Фен Купа. 

Организаторът си запазва правото по собствено усмотрение да предоставя екипировка (шорти и тениска в налични размери) на отборите преминали груповата фаза на регионалния етап или достигнали финалния етап.

  1. Не се допуска участие на състезатели с футболни обувки с бутони. Разрешава се участието с футболни обувки тип „стоножки”. При възникнали спорове относно вида футболни обувки, решението за допускане е на футболния съдия на срещата.
  2. Не се допуска отнемане на топката от противников състезател чрез „шпагат“. При използване на такъв похват от страна на състезател, срещу неговият отбор се отсъжда непряк свободен удар.
  3. Не се допуска участие на състезатели, носещи предмети, които могат да застрашат здравето на останалите участници /часовници, гривни, очила и др./
  4. Наказателен удар /дузпа/ се изпълнява от 6 м.
  5. Не се маркират засади. При изпълнение на свободен удар стената е на разстояние от 5 м.
  6. Удар от вратата /аут/ се изпълнява с ръце от вратаря. От удар от вратата /аут/ не може да се отбележи директно гол.
  7. Странично хвърляне /тъч/ се изпълнява с крак. От странично хвърляне /тъч/ не може да се отбележи директно гол.
  8. Вратарите нямат право да играят с ръце, когато топката е върната от техен съотборник с крак или след странично хвърляне.
  9. При директен червен картон или втори жълт картон /респективно червен/ състезателят напуска терена и отборът му играе в намален състав 5 минути, като състезателят няма право на участие до края на срещата и след изтичане на 5-минутното наказание мястото му се заема от друг играч от отбора. 
  10. В случаите на  5-минутно наказание срещата не се прекратява, ако даден отбор остане временно с по малко от 4 състезатели на терена. 
  11. След получен червен картон състезателят няма право на участие в следващата среща на отбора си. Организаторът си запазва правото при неспортсменски прояви да спира състезателните права на отделни играчи за определен брой срещи или до края на Турнира.
  12. На отбор, неявил се на терена до 10 минути след указания в Програмата начален час на мача, се присъжда служебна загуба /0:5/.
  13. При грубо неспортсменско поведение /удар, блъскане/ срещу съдия или състезател от противников отбор, по преценка на съдията, двубоят се прекратява и на виновния отбор се присъжда служебна загуба /0:5/.
  14. На отбор, който в знак на групов протест напусне демонстративно терена преди съдийски сигнал за края на мача, се присъжда служебна загуба /0:5/.
  15. Не се допускат до участие състезатели в нетрезво състояние или под въздействието на лекарства или други вещества.
  16. Организаторът си запазва правото да откаже право на участие на отделни състезатели, извършили груби дисциплинарни провинения в предишни издания на Турнира, други подобни турнири или в държавните първенства по футбол. Тази мярка може да се приложи само след решение на Организатора, като официално се уведомява капитана (мениджъра) на съответния отбор. Решението на Организатора е окончателно и не подлежи на обжалване.

7. ПРОВЕЖДАНЕ НА ЕТАПИТЕ

А. РЕГИОНАЛЕН  ЕТАП ПО ГРАДОВЕ

За участието във всеки град от регионалния етап  се изготвя  отделна програма и схема на база записаните за участие отбори. 

 Датите, мястото и програмата на провеждане се публикуват на Официалната интернет страница на Турнира (http://kamenitzafancup.bg/).

В зависимост от броя на записаните за участие отбори, Организаторът има право да организира квалификационна част, в която да се определят отборите, които да преминат към групова фаза на етапа. В този случай Организаторът има право да обяви предварителни данни за квалификации преди да се премине към груповата фаза на регионалния етап за съответния град.

В. ФИНАЛЕН ТУРНИР

Финалният турнир ще се проведе по следната схема: 12-те класирани отбора съгласно настоящия Регламент) ще бъдат разпределени чрез пълен жребий в 3 (три) групи (А, Б, В) с по 4 отбора във всяка. В групите се играе всеки срещу всеки. За победа отборите получават по 3 точки, за равенство – 1 точка, а за загуба – 0 точки. Класирането се извършва на базата на сумата от спечелените точки. При наличие на два или повече отбора с равен брой точки класирането се извършва последователно по следните критерии: точки в преките двубои, голова разлика в преките двубои, повече отбелязани голове в преките двубои,  обща голова разлика в групата, повече отбелязани голове в групата, жребий.

Класиралите се на първо и второ място в групите и двата трети отбора с най-добри показатели (точки, голова разлика, повече отбелязани голове, жребий) се класират за срещите на директни елиминации – 1/4 Финали, Полуфинали и Финал. При равенство в редовното време на срещите на директни елиминации се изпълняват наказателни удари – по три, а при ново равенство – по една, до определяне на победител. 

Двата отбора, загубили полуфиналните срещи се класират на трето място /среща за трето място не се играе/.

Срещите на директни елиминации във Финалния турнир се провеждат по следната схема:

1/4 Финали, 8 отбора
1 Победител гр.А 1-ви най-добър трети
2 Втори гр.А Втори гр.В
3 Победител гр.Б 2-ри най-добър трети
4 Победител гр.В Втори гр.Б
1/2 Финали, 4 отбора
5 Поб. 1 Поб. 2
6 Поб. 3 Поб. 4
Финал
7 Поб. 5 Поб. 6

Датите на провеждане се определят допълнително и се публикуват на Официалната интернет страница на Турнира.

8. НАГРАДИ

Наградите се определят и осигуряват по преценка на Организатора. Наградите са както следва:

ЗА РЕГИОНАЛНИТИЯ  ЕТАП 

Победителите в съответния Регионален етап в даден град получават купа и предметни награди, определени от Организатора.

Отборите, класирани на второ място получава предметни награди, определени от Организатора.

 Отборите класирани на трето място (два отбора) получават предметни награди, определени от Организатора.

Индивидуални награди: най-добър вратар, звезда на турнира, отбор феърплей– предметни награди, определени от Организатора.

ЗА ФИНАЛНИЯ ЕТАП

Отборът победител в Националния Турнир „Kamenitza Фен Купа 2022” става носител на купата и получава медали, предметни награди и участие на отбора в клубно-европейското първенство EMF Euro Cup 2022, което ще се проведе в Hajdúszoboszló, Унгария, в периода 14-18 септември. Турнирът ще бъде с участието на 32 отбора от цяла Европа. 

Организаторът, Каменица АД, ще покрие таксата участие в турнира, транспорта на до 10 души състезатели, 4 нощувки (пристигане на 14-ти сряда и отпътуване на 18-ти неделя) в хотел, избран от Организатора. По усмотрение на Организатора може да бъдат предоставени средства и/или осигурена храна за участниците по време на престоя им..

Наградата се предоставя на отбора в състава, в който е участвал в Турнира, като се допуска допълването на отбора до 10 играчи (ако в Турнира не са били заявени 10 играча) съгласно изискванията на EMF Euro Cup 2022.

Отборът, класирал се на второ място – медали и предметни награди, определени от Организатора. 

Отборите, класирали се на трето място (двата отбора, отпаднали на полуфинала)– медали и предметни награди, определени от Организатора.

Отборна награда за феърплей – предметни награди, определени от Организатора.

Индивидуални награди – най-добър вратар, звезда на турнира и голмайстор и феърплей – предметни награди, определени от Организатора.

Организаторът си запазва правото да променя типа/вида на наградите, като обяви това по начина, предвиден в Част I (Общи разпоредби) на този Регламент. 

9. ЛИЧНИ ДАННИ

9.1 ОРГАНИЗАТОРЪТ, ДЕЙСТВАЩ КАТО АДМИНИСТРАТОР НА ЛИЧНИ ДАННИ, ПОЕМА ЗАДЪЛЖЕНИЕТО, СЪГЛАСНО ПРАВИЛАТА НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ И РЕГЛАМЕНТ 2016/679 ОТНОСНО ЗАЩИТАТА НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА ВЪВ ВРЪЗКА С ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ, ДА СЪБИРА, СЪХРАНЯВА И ОБРАБОТВА ЛИЧНИТЕ ДАННИ, ПРЕДОСТАВЕНИ ОТ УЧАСТНИЦИТЕ В ТУРНИРА, ЕДИНСТВЕНО ПО ПОВОД И ВЪВ ВРЪЗКА С ИЛИ ДОКОЛКОТО СЕ НАЛАГА ОТ ТУРНИРА.

9.2 ВКЛЮЧВАЙКИ СЕ ДОБРОВОЛНО В ТУРНИРА, ВСЕКИ КАПИТАН НА ОТБОР СЛЕДВА ДА ПРЕДОСТАВИ НА ОРГАНИЗАТОРА ОПРЕДЕЛЕНИТЕ ОТ ОРГАНИЗАТОРА ЛИЧНИ ДАННИ ЗА СЕБЕ СИ (ТРИ ИМЕНА, ДАТА НА РАЖДАНЕ, ЕЛЕКТРОННА ПОЩА И ТЕЛЕФОН) И ОСТАНАЛИТЕ УЧАСТНИЦИ В ОТБОРА (ТРИ ИМЕНА И ДАТА НА РАЖДАНЕ). 

9.3 С ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ КАПИТАНЪТ ГАРАНТИРА, ЧЕ Е НАДЛЕЖНО УПЪЛНОМОЩЕН И ИМА СЪГЛАСИЕТО НА ВСЕКИ УЧАСТНИК ЛИЧНИТЕ МУ ДАННИ ДА БЪДАТ ПРЕДОСТАВЕНИ ЗА ЦЕЛИТЕ НА РЕГИСТРАЦИЯТА И УЧАСТИЕТО В ТУРНИРА.

9.4 ОРГАНИЗАТОРЪТ МОЖЕ ДА ОБРАБОТВА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА УЧАСТНИЦИТЕ САМОСТОЯТЕЛНО ИЛИ ЧРЕЗ ВЪЗЛАГАНЕ НА ТРЕТИ ЛИЦА-ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ, В Т.Ч. АГЕНЦИЯ УПРАВЛЯВАЩА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА, ЛИЦА, ЗАЕТИ В ОРГАНИЗАЦИЯТА НА КОНКРЕТНИ МАЧОВЕ И ДРУГИ. ТЕЗИ ТРЕТИ ЛИЦА СЕ ЗАДЪЛЖАВАТ ДА СПАЗВАТ СЪОТВЕТНИТЕ СТАНДАРТИ НА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ.

9.5 С УЧАСТИЕТО СИ В ТУРНИРА УЧАСТНИЦИТЕ ПОТВЪРЖДАВАТ, ЧЕ СА НАЯСНО С ТОВА, ЧЕ ОРГАНИЗАТОРЪТ И ПОСОЧЕНИТЕ НЕГОВИ ПАРТНЬОРИ МОГАТ ДА СЪБИРАТ И ОБРАБОТВАТ ПРЕДОСТАВЕНИТЕ ВЪВ ВРЪЗКА С УЧАСТИЕТО В ТУРНИРА ЛИЧНИ ДАННИ ЗА ЦЕЛИТЕ ПОСОЧЕНИ ПО-ДОЛУ, КАКТО И ЗА СОБСТВЕНИ ЦЕЛИ, ЗА КОИТО СЛЕДВА САМОСТОЯТЕЛНО ДА УВЕДОМЯТ УЧАСТНИЦИТЕ (АКО Е ПРИЛОЖИМО). 

9.6 УЧАСТИЕТО НА УЧАСТНИЦИТЕ В ТУРНИРА Е ИЗЦЯЛО ДОБРОВОЛНО. В СЛУЧАЙ ЧЕ ДАДЕН УЧАСТНИК НЕ ЖЕЛАЕ ОРГАНИЗАТОРЪТ ДА ИМА ДОСТЪП ДО ЛИЧНИТЕ МУ ДАННИ, ТОВА ЛИЦЕ НЕ СЛЕДВА ДА СЕ РЕГИСТРИРА ЗА УЧАСТИЕ.

9.7 ОРГАНИЗАТОРЪТ ОБРАБОТВА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА УЧАСТНИЦИТЕ ЗА СЛЕДНИТЕ ЦЕЛИ:

• ВЪВ ВРЪЗКА С ОРГАНИЗАЦИЯТА И ПРОВЕЖДАНЕТО НА ТУРНИРА, В Т.Ч. СЪБЛЮДАВАНЕ ПРАВИЛАТА ЗА УЧАСТИЕ, ПРОСЛЕДЯВАНЕ НАЧИНА НА ФОРМИРАНЕ НА ОТБОРИТЕ И ТЕХНИТЕ УЧАСТНИЦИ, ПРОВЕРКА НА ИЗПЪЛНЕНЕИТО НА УСЛОВИЕТО ВСЕКИ УЧАСТНИК ДА Е ПЪЛНОЛЕТЕН И ДА НЕ СЕ ДОПУСКА УЧАСТИЕ НА ЕДНИ И СЪЩИ СЪСТЕЗАТЕЛИ В РАЗЛИЧНИ ОТБОРИ И ДРУГИ, КАКТО И ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА КОНТАКТ С КАПИТАНА НА СЪОТВЕТНИЯ ОТБОР (ПО ЕЛЕКТРОННА ПОЩА И/ИЛИ ТЕЛЕФОН).

• ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕДОСТАВЯНЕ НА НАГРАДИ ОТ ТУРНИРА, КАКТО И ВЪВ ВРЪЗКА С ПРАВИЛНОТО СЧЕТОВОДНО И ДАНЪЧНО ОТЧИТАНЕ НА ТЕЗИ НАГРАДИТЕ.

ОБРАБОТВАНЕТО НА ТЕЗИ ДАННИ ОТ СТРАНА НА ОРГАНИЗАТОРА ОТНОВО НА ОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОРА, СКЛЮЧЕН ПРИ УСЛОВИЯТА НА ТЕЗИ ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА ИИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНОВИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ЗДДФЛ – ДАННИ, НЕОБХОДИМИ С ОГЛЕД ДОКУМЕНТИРАНЕТО НА ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА НАГРАДАТА, КАКТО И ЗА ДЕКЛАРИРАНЕ И ЗАПЛАЩАНЕ НА ДЪЛЖИМИТЕ ДАНЪЦИ, СЪОБРАЗНО С И НА ОСНОВАНИЕ ПРЕДВИДЕНОТО В ЗДДФЛ.

В СЛУЧАЙ ЧЕ СЪГЛАСНО ДЕЙСТВАЩОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО ЗА ПРАВИЛНОТО СЧЕТОВДНО И ДАНЪЧНО ОТЧИТАНЕ НА ПОЛУЧЕНИЕТЕ НАГРАДИ Е НЕОБХОДИМО ПОСОЧВАНЕ НА ЕГН, ОРГАНИЗАТОРЪТ ИМА ПРАВО ДА ИЗИСКА ОТ УЧАСТНИКА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕГН ЗА ПОЛУЧАВАНЕТО НА НАГРАДА. 

9.8 ОТДЕЛНО, ОРГАНИЗАТОРЪТ МОЖЕ ДА ОБРАБОТВА ЛИЧНИ ДАННИ ЗА:

• ИЗГОТВЯНЕ НА ОБЗОРНИ СТАТИСТИЧЕСКИ И МАРКЕТИНГОВИ ДОКЛАДИ НА ОСНОВАНИЕ ЛЕГИТИМНИЯ ИНТЕРЕС НА ОРГАНИЗАТОРА ОТ ИЗГОТВЯНЕТО НА ТАКИВА ДОКЛАДИ. УЧАСТНИЦИТЕ ИМАТ ПРАВО НА ВЪЗРАЖЕНИЕ СРЕЩУ ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИТЕ ИМ ДАННИ ЗА ТАЗИ ЦЕЛ, КОЕТО СЛЕДВА ДА СЕ ПОДАДЕ В ПИСМЕНА ФОРМА ДО ОРГАНИЗАТОРА;

9.9 ЗАСНЕМАНЕ НА УЧАСТНИЦИ ИЛИ ПУБЛИКУВАНЕ НА ИМЕНА, СНИМКИ, ИЛИ ДРУГИ МАТЕРИАЛИ, СЪДЪРЖАЩИ ИМЕНА ИЛИ ОБРАЗИ НА УЧАСТНИЦИ В СОЦИАЛНИ МРЕЖИ, САЙТОВЕ И/ИЛИ В ДРУГИ ИНФОРМАЦИОННИ КАНАЛИ, ИЗПОЛЗВАНИ В АУДИО, ПЕЧАТНИ И ВИДЕОМАТЕРИАЛИ ОТ ОРГАНИЗАТОРА ИЛИ В ПУБЛИЧНА КОМУНИКАЦИЯ КЪМ МЕДИИТЕ, С ЦЕЛ И НА ОСНОВАНИЕ ЛЕГИТИМНИЯ ИНТЕРЕС НА ОРГАНИЗАТОРА ОТ ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ТУРНИРА, ПРОДУКТИТЕ И МАРКЕТИНГОВИТЕ АКТИВНОСТИ НА ОРГАНИЗАТОРА. ТАКИВА СНИМКИ ИЛИ ВИДЕОМАТЕРИАЛИ МОГАТ ДА БЪДАТ ЗАСНЕТИ ПРИ ВРЪЧВАНЕТО НА НАГРАДИТЕ ИЛИ ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪОТВЕТНИЕТ МАЧОВЕ ОТ ТУРНИРА И ДРУГИ СЪБИРИЯ, ПРОВЕЖДАНИ В РАМКИТЕ НА ТУРНИРА, ЗА КОЕТО СЪОТВЕТНИТЕ УЧАСТНИЦИ ЩЕ БЪДЕ УВЕДОМЕН ДОПЪЛНИТЕЛНО ЧРЕЗ ИНФОРМАЦИОННИ ТАБЛА НА СЪОТВЕТНОТО МЯСТО. ЗА ИЗБЯГВАНЕ НА СЪМНЕНИЕ, ОРГАНИЗАТОРЪТ НЕ ДЪЛЖИ ЗАПЛАЩАНЕ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СЪЗДАВАНЕТО НА ТАКИВА МАТЕРИАЛИ ИЛИ С ТАКИВА ПУБЛИКАЦИИ. 

9.10 ПРЕДОСТАВЕНИТЕ ОТ УЧАСТНИЦИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ СЕ СЪХРАНЯВАТ ДОТОЛКОВА, ДОКОЛКОТО ТОВА Е НЕОБХОДИМО СПОРЕД ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТТА НА ТУРНИРА, ПРЕДОСТАВЯНЕ НА НАГРАДИТЕ, ДОКАЗВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕ СЪС ЗАКОНОВИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТУРНИРА. СРОКЪТ НА СЪХРАНЕНИЕ НЯМА ДА НАДВИШАВА ОБЩИЯ ДАВНОСТЕН СРОК ПО БЪЛГАРСКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО (5 ГОДИНИ СЛЕД ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ТУРНИРА), ОСВЕН АКО НЕ СЕ ИЗИСКВА ДРУГО ОТ ПРИЛОЖИМОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО (ДАННИ ОТНОСНО СПЕЧЕЛИЛИ УЧАСТНИЦИ МОГАТ ДА СЕ СЪХРАНЯТ ЗА СРОК ОТ 10 ГОДИНИ, СЛЕДВАЩ ГОДИНАТА НА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ТУРНИРА С ОГЛЕД ИЗИСКВАНИЯТА НА СЧЕТОВОДНИТЕ И ДАНЪЧНИТЕ ЗАКОНИ).

9.11 УЧАСТНИЦИТЕ ИМАТ ПРАВО НА ИНФОРМАЦИЯ И ДОСТЪП ПО ВСЯКО ВРЕМЕ ДО СЪБИРАНИТЕ И ОБРАБОТВАНИ ТЕХНИ ЛИЧНИ ДАННИ, ПРАВО НА ПРЕНОСИМОСТ НА ДАННИТЕ, ПРАВОТО ДА ИСКАТ ТЯХНАТА ПРОМЯНА, ИЗТРИВАНЕ ИЛИ КОРИГИРАНЕ, ПРАВО НА ВЪЗРАЖЕНИЕ, ПРАВО ДА ПОДАДАТ ЖАЛБА ДО НАДЗОРНИЯ ОРГАН ПО ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ – КОМИСИЯ ПО ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ, АДРЕС: БУЛ. „ЦВЕТАН ЛАЗАРОВ“, № 2. ВСЕКИ УЧАСТНИК МОЖЕ ДА СЕ ЗАПОЗНАЕ С ПРИЛАГАНАТА ОТ ОРГАНИЗАТОРА ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ ТУК. 

9.12 ВСЕКИ УЧАСТНИК ИМА ПРАВО ДА ОТТЕГЛИ ПО ВСЯКО ВРЕМЕ ПРЕДОСТАВЕНОТО СЪГЛАСИЕ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИЕ СИ ДАННИ. В ТОЗИ СЛУЧАЙ ТОЗИ УЧАСТНИК СЕ ЗАЛИЧАВА ОТ СЪОТВЕТНИЯ ОТБОР И УЧАСТИЕТО МУ СЕ ПРЕКРАТЯВА. ВЪЗРАЖЕНИЯ ОТ СТРАНА НА КАПИТАНА НА ОТБОРА ИЛИ ДРУГИ УЧАСТНИЦИ НЕ МОГАТ ПО НИКАКЪВ НАЧИН ДА ВЛИЯЯТ НА ПРАВОТО НА УЧАСТИК ДА ОТТЕГЛИ СЪГЛАСИЕТО СИ.

9.13 ОТТЕГЛЯНЕТО НА СЪГЛАСИЕТО НЕ ВЛИЯЕ ЗАКОННОСТТА НА ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ ДО МОМЕНТА НА ОТТЕГЛЯНЕТО.

9.14 В СЛУЧАЙ ЧЕ УЧАСТНИК Е ПОЛУЧИЛ НАГРАДА ПРЕДИ ОТТЕГЛЯНЕТО НА СЪГЛАСИЕТО СИ ЗА УЧАСТИЕ, В ТОЗИ СЛУЧАЙ ОРГАНИЗАТОРЪТ ИМА ПРАВО СЪГЛАСНО ДАНЪЧНОТО И СЧЕТОВОДНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО ДА СЪХРАНЯВА ЛИЧНИТЕ МУ ДАННИ ЗА ЦЕЛИТЕ НА ТОЧНОТО СЧЕТОВОДНО И ДАНЪЧНО ОТЧИТАНЕ НА ПОЛУЧЕНАТА НАГРАДА.

9.15 В СЛУЧАЙ ЧЕ ОТТЕГЛЯНЕТО НА СЪГЛАСИЕТО Е ДАДЕ ПРЕДИ ПОЛУЧАВАНЕТО/ИЗПРАЩАНЕТО НА НАГРАДА – УЧАСТНИКЪТ ГУБИ ПРАВОТО СИ ДА ПОЛУЧИ ТАЗИ НАГРАДА.

В СЛУЧАЙ ЧЕ УЧАСТНИК ОТКАЖЕ ДА ПРЕДОСТАВИ ЕГН, КОГАТО ТОВА Е НЕОБХОДИМО ЗА ПРАВИЛНОТО СЧЕТОВОДНО И ДАНЪЧНО ОТЧИТАНЕ НА ПОЛУЧАВАНЕТО НА СЪОТВЕТНАТА НАГРАДА, УЧАСТНИКЪТ ГУБИ ПРАВОТО СИ ДА ПОЛУЧИ СЪОТВЕТНАТА НАГРАДА.

9.16 В СЛУЧАЙ ЧЕ УЧАСТНИК НЕ Е УПЪЛНОМОЩАВАЛ НАДЛЕЖНО И НЕ Е ДАВАЛ СЪГЛАСИЕ КАПИТАНЪТ ДА ГО РЕГИСТРИРА ЗА УЧАСТИЕ В ТУРНИРА, ТАКЪВ УЧАСТИК МОЖЕ ДА ПОДАДЕ ИСКАНЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА УЧАСТИЕТО МУ И ЗАЛИЧАВАНЕ НА ЛИЧНИТЕ МУ ДАННИ. ВЪЗРАЖЕНИЯ ОТ СТРАНА НА КАПИТАНА НА ОТБОРА ИЛИ ДРУГИ УЧАСТНИЦИ НЕ СЕ ПРИЕМАТ.

9.17 ОРГАНИЗАТОРЪТ СИ ЗАПАЗВА ПРАВОТО ДА ПРЕКРАТЯВА УЧАСТИЕТО НА ОТБОРИ ПРИ НАРУШАВАНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ И ПРИ ЗЛОУПОТРЕБА С ЛИЧНИ ДАННИ НА ТРЕТИ ЛИЦА, В Т.Ч. РЕГИСТРАЦИЯТА НА ЛИЦА, КОИТО НЕ СА ДАЛИ СЪГЛАСИЕ И НЕ СА УПЪЛНОМОЩИЛИ НАДЛЕЖНО КАПИТАНА ЗА ТЯХНАТА РЕГИСТРАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ.

10. ЗАСНЕМАНЕ НА СЪБИТИЯ ОТ ТУРНИРА

10.1. Организаторът има право да заснема провеждането на Турнира, в т.ч. мачове, награждаване и други събития от Турнира.

10.2. Участниците и други присъстващи лица ще бъдат уведомени за това информационни табла на мястото на провеждане.

10.3. Организаторът има право да използва направените запаси, както намери за добре, в т.ч. с цел реклама, популяризиране на Турнира, чрез публикации в социални мрежи, интернет сайтове, печатни издания и други, без да дължи каквото и да било заплащане на състезатели, съдии или други присъстващи.

10.4. Организаторът ще използва заснетите материали като спазва добрите нрави и морала.

10.5. Лица, които не желаят да бъдат заснемани, следва да напуснат събитието, съответно да прекратят участието си в Турнира.

11. ФОРС МАЖОР

11.1. Организаторът не носи отговорност в случаи на невъзможност за участие в Турнира или получаване на награда поради настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в телекомуникационната мрежа, предоставяните от трети лица услуги извън контрола на Организатора.

11.2. Организаторът не носи отговорност за каквито и да са смущения или технически проблеми, осуетяващи ползването интернет, работата на сайта на Турнира или други подобни.

13.3. Организаторът на Турнира не отговаря и няма да бъде страна по съдебни дела, спорове и други във връзка с лични отношения между участници в отборите.

11.4. Организаторът не носи отговорност за невъзможността за провеждане на даден етап, мач или друго събитие, поради лоши метеорологични условия, в т.ч. обилни дъждове, градушка, силен вятър и други. Организаторът си запазва правото да определи победител в даден двубой чрез жребий, в случай на невъзможност за провеждане на мача.

12. ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ ИЛИ ПОДОБНИ

12.1. Организаторът не носи отговорност в случай на въвеждане на противоепидемични мерки, в т.ч. мерки, които забраняват провеждането на Турнира, отделни негови мачове или недопускането до участие/присъствие на конкретни лица.

12.2. Организаторът не носи отговорност в случай на въвеждане на противоепидемични мерки, които изискват предоставянето на какъвто и да било вид доказателство за неболедуване от КОВИД или друга болест или други подобен документ (зелен сертификат, медицински тест или друг документ). При въвеждане на такъв документ – разходите за придобиването му (ако има такива) са за сметка на участниците.

12.3. Организаторът се запазва правото да не допуска до участие всички лица, които не отговарят на изискванията на въведените противоепидемични мерки, в т.ч. Организаторът има право да дисквалифицира отбор, чийто участници не отговарят на изискванията на въведените противоепидемични мерки (ако такива са въведени).

12.4. Организаторът не носи отговорност, в случай че участници в Турнира са поставени под карантина/боледуват или по друг начин участието им е невъзможно поради изпълнение на въведени противоепидемични или други мерки. 

13.ЗАМЯНА И ПРЕОТСТЪПВАНЕ НА НАГРАДИ. ОТСЪСТВИЕ НА ПАРИЧЕН ЕКВИВАЛЕНТ

13.1 Наградите са лични, не могат да бъдат преотстъпвани или заменяни и нямат паричен еквивалент.

14. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТУРНИРА

14.1 Организаторът има неотменимо право да прекрати по свое усмотрение Турнира по всяко време, обявявайки това в съответствие с Част 1 (Общи разпоредби) на настоящите Официални правила.

14.2. Организаторът има неотменимо право да прекрати участието на даден състезател, в случай че констатира злоупотреба, нарушаване на правилата, както и при възникване на форсмажорно обстоятелство или при други обективни причини. В случай на злоупотреба, недобросъвестно поведение или нарушаване на Официалните правила от участник, включително предоставяне на неверни данни, подправяне на документи, фалшифицирането им и други, Организаторът има право да го дисквалифицира. 

14.3. Поведението на всички участници и гости на Турнира трябва да съответства на настоящия Регламент, законовите изисквания и моралните, етични и нравствени норми. Не се допуска агресивно поведение срещу други участници, гости, съдии и друг организационен персонал, както и всякакво поведение, което застрашава живота, здравето и/или имуществото на лица, присъстващи на Турнира, или материалната база и друго имущество в мястото на провеждане на Турнира. Организаторът и съответните отговорни лица на събитието имат право да отстраняват участници, гости или други лица, чието поведение не съответства на изискванията на този Регламент. В този случай Организаторът не дължи каквито и да било обезщетения на отстранените лица, в т.ч. Организаторът не носи каквато и да е отговорност, ако поради отстранен участник, даден отбор не може да продължи участието си.

14.4. Имената на всички отбори трябва да съответстват на изискванията на морала, добрите нрави, да не са осмиващи, опозоряващи или обществено неприемливи. Организаторът има право да изиска от капитана (мениджъра) на отбора да промени име на отбор, което не съответства на настоящия Регламент, в т.ч. при отказ от промяната да даде служебно име на отбора. Организаторът си запазва правото да отстрани от участие отбор, който не съблюдава изискванията на настоящия член.

14.5. В случаите на прекратяване на Турнира, дисквалифициране/отстраняване на участник или отбор, както и на отстраняване на гост на Турнира, на отстранените лица/отбори не се дължат каквито и да било обезщетения.

ЧАСТ 15. СПОРОВЕ

15.1 Спорове между Организатора и участници се решават по реда, предвиден в тези Общи условия, а при липса на такъв по взаимна договорка. При невъзможност за постигане на такава, спорът се решава от компетентните съдилища в Република България.