ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА GIVEAWAY – „Истински специални награди за истинските фенове” в официалния Instagram профил на Каменица Фен Купа

ЧАСТ 1. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА

1.1. Играта „Истински специални награди за истинските фенове”, провеждаща се на Instagram страницата на Kamenitza Fan Cup, наричана по-нататък Играта, се организира от  „Каменица” АД, гр. Пловдив, бул. „Източен“ 69 и рекламна агенция “Локалс” ООД, ЕИК: 204901147, гр. София, ул. „Николай Хайтов“ №3А, наричани по-нататък “Организатор“.

1.2. Участниците в Играта са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по-долу правила на Играта, наречени Официални правила.

1.3. Официалните правила се публикуват на интернет адрес https://kamenitzafancup.bg/promo-pravila/ и ще бъдат достъпни за целия период на продължителност на Играта. Повече информация може да бъде получена на телефон 0888618504, всеки работен ден от 10:00 до 17:00 часа.

2.3. Организаторът си запазва правото да променя или допълва Официалните правила, като промените влизат в сила след публикуването им на https://kamenitzafancup.bg/promo-pravila/

2.4. С участието си в Играта участниците се обвързват с тези Официални правила и се съгласяват да спазват условията и сроковете на Играта.

2.5. Всички участници, опитали да нарушат правилата на Играта, прилагайки техники и/или технологии, които променят механизма на Промоцията, ще бъдат автоматично дисквалифицирани.

ЧАСТ 2. ТЕРИТОРИЯ И СРОК НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

Играта се организира и провежда на територията на Република България посредством страницата на “Kamenitza Fan Cup “ в Instagram – Kamenitza Fan Cup 2022 (@kamenitzafancup)  

Игрaтa продължава в периода 17.08.2022г – 23.08.2022г.

ЧАСТ 3. ХАРАКТРИСТИКА НА ИГРАТА

3.1.Играта, провеждаща се в Instagram страницата на Kamenitza Fan Cup, по никакъв начин не е спонсорирана, одобрена, администрирана или свързана със социалната платформа Facebook.

3.2. Meta Facebook като компания е напълно освободена от отговорност за каквито и да е игри на таймлайна на Instagram страницата на Kamenitza Fan Cup.

3.3. Играта  се провежда при условията на настоящите Официални правила.

 

ЧАСТ 4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

4.1. В Играта имат право да участват всички физически лица, навършили 18 год., живеещи на територията на Република България, с изключение на служителите на „Каменица“ АД, рекламните агенции, свързани с Промоцията, както и членове на семействата на всички посочени по-горе лица (деца, родители и съпрузи).

ЧАСТ 5. УЧАСТИЕ НА ПРОДУКТИ

5.1. Играта „Истински специални награди за истинските фенове”  на Instagram страницата на Kamenitza Fan Cup не е обвързана с покупка. За участие в Играта не е необходимо закупуването на какъвто и да било продукт с марка Kamenitza или друг продукт на ОРГАНИЗАТОРА.

Не е необходимо заплащането на такса.

ЧАСТ 6. МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ 

6.1. За участие в Играта е необходимо участникът да има активен профил в социалната платформа: www.instagram.com

6.2. На Instagram страницата на Kamenitza Fan Cup на 17.08.2022г в 11:00ч, ще бъде публикуван пост с покана да се последва профила на Kamenitza Fan Cup в Instagram,  да се коментира под поста с тагване на 5 (петима) души, всеки от които задължително трябва да има навършени 18г., и по желание да се сподели в стори поста от публичен профил.

6.3. Участниците се съгласяват, че носят отговорност за съдържанието на направения от тях коментар/стори по т. 6.2 по-горе, включително по отношение на законността, достоверността, автентичността и запазените права на съдържащата се в него информация. Участниците нямат право да поставят (качват) на страницата, да разпространяват или да публикуват по друг начин посредством страницата, никакви материали, чието съдържание е клеветническо, нецензурно, заплашително, оскърбително, незаконно, което представлява посегателство върху личните или обществените права, или което би могло да бъде осъдително, или може да съставлява или подтиква към престъпления, да нарушава правата на които и да е трети страни или да поражда търсене на отговорност или да представлява нарушение на който и да е закон. Участниците не могат да публикуват на страницата материали с комерсиално съдържание.

6.4. ОРГАНИЗАТОРЪТ си запазва правото да изтрива качени коментари, чието съдържание счита за неотговарящо на темата на Играта, в т.ч клеветническо, оскърбително, нецензурирано, незаконно, което представлява посегателство върху права, или което би могло да бъде осъдително или може да съставлява или подтиква към престъпления.

6.5.В случай, че потребителят отговаря на условията за участие, споделил е в коментар съдържание насочено към изискванията, описани в описанието на поста, тогава той се включва в тегленето за спечелване на награда.

6.6. Печелившите участници се определят чрез теглене на случаен принцип, включващ всички участници, изпълнили описаните по-горе условия.

6.7.Забранени са действия от страна на участниците, с които се увеличава възможността за спечелване на награда посредством използване на средства и методи, различни или противоречащи на зададените в Правилата. В случай на злоупотреби ОРГАНИЗАТОРЪТ на Играта си запазва правото да дисквалифицира такъв участник, да не го допуска до участие и да го лиши от правото да спечели получената награда.

6.8.Участник, който отговаря на условията, описани по-горе, но не е спазил срока за участие посочен в точка 2, не се включва в механизма за печелене на награда.

ЧАСТ  7.  ПРОЦЕДУРА ЗА ОБЯВЯВАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

7.1. Тегленето на наградите ще се осъществи на 24.08.2022г.

ОРГАНИЗАТОРЪТ уведомява спечелилия участник най-късно в  7 (седем) дневен срок след уведомяването по т. 7.1 на играта, като публикува коментар под поста на Играта с името на печелившия и покана да изпрати в лично съобщение трите си имена, адрес и телефон за връзка, за да се осъществи контакт и организира изпращането и получаването на наградата.

7.2.Спечелилият участник се задължава да изпрати на лично съобщение трите си имена, актуален адрес и телефон за доставка в срок от 7 (седем) дни след публикуване на печелившия.

7.3.Участник, който не е изпратил необходимите данни за доставка в лично съобщение в посочения срок в т. 7.2. губи правото си да получи наградата. 

ЧАСТ 8. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДАТА

8.1.Общ брой и вид на наградата: 

  1. 1бр. талон за отстъпка на стойност 200 лв за онлайн магазина https://8hristo.com/

8.2.Наградата се тегли на лотариен принцип, измежду всички участници, изпълнили условията за участие и изискванията на Играта. 

8.3.Спечелилият наградата се обявява в коментар към публикация на Играта на Instagram страницата на Kamenitza Fan Cup и се известява от Организатора при условията на т. 7.1.

8.4.При получаване на наградата печелившият се идентифицира с личната си карта или друг документ за самоличност.

8.5.Не се допуска размяна на наградата с паричната й равностойност и/или с друга облага.

8.6.Наградите се доставят чрез куриер в 30 (тридесет) дневен срок от датата на получаване на данните за доставка на спечелилия.

8.7.ОРГАНИЗАТОРЪТ не носи отговорност за сгрешени или невалидни пощенски адреси за доставка на наградите или телефонни номера за контакт със спечелилия.

ЧАСТ 9. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРАТА

ОРГАНИЗАТОРЪТ има право по своя преценка да прекрати Играта по всяко време в случай, че настъпят съществени злоупотреби, нарушаване на Общите правила или форсмажорни обстоятелства. Прекратяването на игрите се обявява по реда на раздел 1  по–горе. В тези случаи на Участниците не се дължи компенсация за участието им в Играта. ОРГАНИЗАТОРЪТ няма да носи никаква отговорност за понесени загуби или пропуснати ползи, в резултат от такова прекратяване на Играта.

ЧАСТ 10. СПОРОВЕ

10.1. Всеки евентуален правен спор между ОРГАНИЗАТОРА и участниците ще бъде решаван извънсъдебно. ОРГАНИЗАТОРЪТ не носи отговорност и няма да бъде въвличан в спорове, свързани с притежаването или собствеността върху спечелената награда, или с евентуални разходи, направени самоинициативно от участниците във връзка или по време на игрите.

10.2. В случай, че споровете между ОРГАНИЗАТОРА и участниците в играта е невъзможно да се решат по взаимно съгласие, ще се отнесат към компетентния съд

ЧАСТ 11. ЛИЧНИ ДАННИ

11.1. Включвайки се в Играта, участниците предоставят на Организатора определените от Организатора лични данни. Организаторът може да обработва личните данни на участниците самостоятелно или чрез възлагане на трети лица, с които той си сътрудничи във връзка с Играта, а именно: агенция-подизпълнител, дружествата, извършващи интернет-поддръжка и администрация на интернет/Instagram-страницата на Kamenitza Fan Cup, куриерските фирми, използвани за доставка на наградите, др. Тези трети лица се задължават да спазват съответните стандарти на защита на личните данни.

11.2. С участието си в Играта участниците се потвърждават, че са наясно с това, че Организаторът и посочените негови партньори могат да обработват предоставените във връзка с участието в Играта лични данни за целите, както са посочени по-долу:

  • администриране на провеждането на Играта и комуникация с участниците, последваща идентификация и предоставяне на награди на спечелилите участници и осигуряване спазването на условията на Играта: три имена, телефонен номер, адрес за доставка на наградата (на основание необходимостта от сключването и изпълнението на договор при условията на тези Официални правила);
  • изготвяне на обзорни статистически и маркетингови доклади за потребителите на продуктите на Организатора (ако е приложимо), на основание легитимния интерес на Организатора от изготвянето на такива доклади. Участниците имат право на възражение срещу обработването на личните им данни за тази цел, което следва да се подаде в писмена форма до Организатора;
  • публикуване на имена, снимки, или други материали, съдържащи имена или образи на спечелилите участници, на Instagram-страницата на Kamenitza Fan Cup, и/или в други информационни канали, използвани в аудио, печатни и видеоматериали от Организатора или в публична комуникация към медиите, с цел и на основание легитимния интерес на Организатора от популяризиране на Играта, продуктите и маркетинговите активности на Организатора. За избягване на съмнение, Организаторът не дължи допълнително заплащане във връзка с такива публикации. Всяко спечелило лице има право на безусловно възражение срещу такива публикации, подадено в писмена форма до Организатора.

11.3. Участието на потребителите в Играта е изцяло доброволно. В случай че даден участник не желае Организаторът да има достъп до личните му данни, това лице не следва да се регистрира за участие.

11.4. Предоставените от участниците лични данни се съхраняват дотолкова, доколкото това е необходимо според продължителността на Играта, определянето на спечелилите участници, предоставяне на наградите, доказване на съответствие със законовите изисквания за провеждане на Играта.

11.5. Участниците имат право на информация и достъп по всяко време до събираните и обработвани техни лични данни, право на преносимост на данните, правото да искат тяхната промяна, изтриване или коригиране, право на възражение, право да подадат жалба до надзорния орган по защита на личните данни – Комисия по защита на личните данни, адрес: бул. „Цветан Лазаров“, № 2. Всеки участник може да се запознае с прилаганата от Организатора Политика за защита на личните данни на този линк.

ЧАСТ 12. ОТГОВОРНОСТ

12.1. Организаторът има неотменимото право да прекрати Играта по всяко време, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Правилата или форсмажорни обстоятелства, като в тези случаи не се дължи компенсация на участниците.

12.2. Организаторът на Играта не е длъжен да води кореспонденция за непечеливши претенции при изтичането на срока на Играта или по други подобни поводи.

12.3. Организаторът не носи отговорност за кандидатури за участие, които са се забавили, били са невъзможни или неуспешни в резултат на технически проблеми с комуникационните и/или информационните системи.

12.4. Организаторът не носи отговорност за претърпени от Участника и/ или трето лице загуби и/ или вреди, вследствие на предоставена от Участника фалшива идентичност, въвеждане на неверни данни или други подобни злоупотреби от страна на участника.